20.05.2019

Strokovna delavnica - razdelilniki

Objavljen je osnutek Tehnične smernice TSG-N-002:2019 Nizkonapetostne električne inštalacije, ki je dosegljiv na spletni strani: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8872/. Pripombe se lahko pošljejo do 31.5.2019.
V tem osnutku je poglavje o razdelilnikih prilagojeno zahtevam iz standardov serije SIST EN 61439-X, ki so navedeni tudi kot referenčni dokumenti v osnutku Tehnične smernice. Po Pravilniku o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 39/2016) in Pravilniku o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 39/2016) se zahteva »ES izjava o skladnosti« in oznaka »CE«, tako za izvirnega proizvajalca razdelilnika kot inštalaterja razdelilnika. V standardu so določeni preskusi, ki jih morajo opraviti izvirni proizvajalci in inštalaterji po namestitvi razdelilnika.
Razdelilniki s povezanimi kabli in vodniki tvorijo električno infrastrukturo in so načrtovani za življenjsko dobo 20 do 30 let. V tem dolgem času je potrebno razdelilnike prilagoditi pogojem uporabe, kot so: prilagoditev na večjo moč, dograditev sončne elektrarne, kogeneracije ali hranilnika električne energije, večje število odvodov in spremenjene moči, vgradnja novih naprav ali zamenjava posameznih komponent zaradi okvare.

Na seminarju vas bomo seznanili s tehnično zakonodajo, povezavo med evropskimi direktivami, zakonsko podlago na sklicevanje na slovenske standarde v predpisih, postopkih ugotavljanja skladnosti, nivojih standardizacije, pripravo standardov in veljavnost ter prehodna obdobja standardov. Predstavljeni bodo preskusi in zahteve iz standarda in tudi iz tehnične smernice, ki jih morajo opraviti izvirni proizvajalci in inštalaterji po namestitvi razdelilnika. Pojasnjene bodo razlike med oznako »CE« in znakom skladnosti (za certificiranje). Podani bodo različni primeri predelave oziroma popravila razdelilnika, ki še ni bil izdelan po sedaj veljavnih standardih.

Seminar je namenjen tako preglednikom kakor tudi elektroinštalaterjem.


Vsebina delavnice

  1. Predstavitev
  2. Zakonodajni del (Ervin Seršen)
  3. Praktični del (Andrej Počivavšek)

Program

8.30–8.55 Prihod udeležencev
9.00–9.15 Obnova tehničnih smernic TSG-N-002 in TSG-N-003
9.15–12.00 Zakonska osnova za projektiranje, izvedbo in nadzor (inšpekcijo)
Razdelilnik, funkcija in struktura
Razdelilnik kot del infrastrukture
12.00–12.30 Malica
12.30–14.30 Praktični vidik projektiranja in montaže
Pregled, meritve in preskus delovanja; najpogostejša odstopanja, napake in okvare

Vprašanja bo možno postavljati na sami delavnici, pri vsakem predavanju, vendar prosimo, da za lažjo pripravo razprave pošljete vprašanja, katera bi radi obravnavali na delavnici, po e-pošti na info(pri)etest.si najkasneje 3 dni pred začetkom delavnice.

Izvajalca strokovne delavnice

Ervin Seršen
Andrej Počivavšek

 

Dodatne informacije

Kotizacija

Kotizacija za podjetja/s.p., ki imajo v shemi eTest včlanjenega vsaj enega zaposlenega (in imajo poravnano članarino) in/ali so člani OZS:
127,50 € + 22% DDV, skupaj za plačilo 155,55 €

Kotizacija za ostale:
150,00 € + 22% DDV, skupaj za plačilo 183,00 €

Plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543. Račun je odprt pri NLB.

Kotizacija vključuje skoraj 6 urni seminar s praktičnim delom, gradivo, potrdilo o udeležbi, malico in napitek.

Prijave zbiramo do vključno petka 17. maja, tj. 3 dni pred začetkom delavnice.
Odjave sprejemamo najkasneje 3 dni pred začetkom delavnice! V nasprotnem primeru vam zaračunamo 50 % kotizacije.