ZAHTEVA PO PREGLEDU VARNOSTI NN ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE

Odbor NNELI pri Elektrotehniški Zvezi Slovenije poziva in obvešča k izpolnjevanju obvez zakonodaje.

P R A V I L N I K A o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah Uradni list RS, št. 41/2009 in  o zaščiti stavb pred delovanjem strele Uradni list RS, št. 28/2009 podajata in narekujeta lastniku stavbe ali upravniku zagotavljati pravočasno in pravilno izvedbo vseh dejanj, potrebnih za varno delovanje in s tem povezano vzdrževanje vgrajenega sistema zaščite pred strelo ter varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav v stavbah ves čas njihove življenjske dobe, katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja. Več...

OSNOVNE INFORMACIJE NAROČNIKU PREGLEDA

Zakaj se odločamo za meritve varnosti električnih inštalacij?

Napaka v posameznem delu stavbe lahko vpliva na nevarnost v celotnem objektu in okolici – dotik faze na ohišje, preboj izolacije naprave, stroja ali postroja, slabi spoji, pregrevanje vodnikov, napačno vgrajeni deli inštalacij, pokriti nezračeni porabniki, uporaba podaljškov, vezanih zaporedno.

Zakaj se odločamo za meritve varnosti strelovodov?

Vsi večji objekti v skupni rabi morajo imeti vgrajeno notranjo in zunanjo zaščito pred delovanjem strele, ki v primeru udara strele energijo uspešno odvedejo po najbližji poti v zemljo. Vsak tak objekt je potrebno periodično pregledovati ter dokazati ustrezno zaščito.

Na kaj moramo biti pozorni, ko izbiramo našega preglednika, merilca, izvajalca?

Na nizko ceno in na to, da nam tak pregled vzame najmanj časa. Vendar se je potrebno zavedati, da je varnost zagotovljena le v primeru doslednega izvajanja meritev ter izvedbe celotnega postopka. Hitro vzorčno preverjanje ali izvajanje le ene ali dveh tipov meritev ne zadošča. Celosten pristop mora zagotoviti naslednje:

  • Kadar so vsi kovinski deli povezani med seboj, ni nevarnosti, da koga ubije nevarna napetost med dvema prevodnima deloma!
  • Vsi deli pod napetostjo morajo biti usrezno izolirani. Prah in vlaga ter kondenz na kablih z leti uporabe inštalacije zgradijo prevodne poti tudi po drugače neprevodni površini.  Nevarnost se pojavi lahko že na vlažni steni.
  • V primeru preboja izolacije, kratkega stika ali okvare nas dodatno zaščitijo varovalke in stikala RCD. Vendar le v primeru, da so pravilno izbrana ter da v naših inštalacijah ni slabih stikov.
  • Za zagotavljanje varnosti mora seveda naš objekt imeti ustrezno ozemljitev in zaščito pred strelo.

V naprej se prepričajte, kakšna merilna poročila boste prejeli ob zaključku. Najvišjo stopnjo varnosti v objektu je moč zagotoviti le ob periodičnih izvajanjih pregledov in meritev.

Ob tem zagotavljamo zaščito ljudi in živali, varovanje pred požarom ter ustrezne pogoje za delovanje aparatov in naprav.

Priložen mora biti zapisnik odkritih napakah in ugotovljenih pomanjkljivostih. Pri vsaki ugotovljeni neustreznosti mora biti podana predlagana rešitev za odpravo pomanjkljivosti, ki se evidentira z datumom odprave ter podpisom odgovorne osebe.

Pregled NN električnih inštalacij mora za pozitivno oceno zajemati vse dele inštalacij, ki so vezane na skupno odjemno mesto.

Pregled zaščite pred delovanjem strele mora za pozitivno oceno zajemati vse dele povezanih in povezanih kovinskih delov inštalacij zgradbe!

Ustreznost je lahko v najvišji meri zagotovljena po odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti. Po odpravi napak je potrebno opraviti ponovni pregled.